TYPO3 ELTS Terms and Conditions

1 Omfang

Dette dokument beskriver leverancerne for en udvidet supportaftale for TYPO3 CMS 6.2.

Det definerer vilkårene for udvidet support for at give kunderne mere tid til at planlægge eller gennemføre en migrering til TYPO3 CMS 7.6 eller TYPO3 CMS 8.

Den indledende tidsramme er planlagt til at udvidede support i yderligere 2 år og slutter henholdsvis 31. marts 2018 og 31. marts 2019. Den udvidede support kan forlænges ud over dette tidspunkt, selv om dette ikke er planlagt eller ønsket på nuværende tidspunkt.

1.1 Kundens forpligtelser

 • Kunden får adgang til et privat repository, der kan tilgås enten via en webgrænseflade ved brug af brugernavn og adgangskode, eller via kommandolinje ved at levere en offentlig SSH-nøgle.
 • Kunden forpligter sig til kun at anvende den angivne kildekode indenfor rammerne af den tilmeldte løsning.
 • Kunden forpligter sig til ikke at udlevere og/eller udnytte viden, der er blevet kunde bekendt ved at have adgang til det private repository.

Overtrædelse af disse regler vil annulere aftalen.

1.2 Supportteamets forpligtelser

 • Teamet forpligter sig til at levere rettelser som beskrevet herunder hurtigts muligt
 • Teamet forpligter sig til at informere alle tilmeldte kontakter hurtigst muligt via e-mail for at muliggøre korrekt planlægning af udrulninger
 • Teamet forpligter sig til at bruge de indbetalte midler til at undertstøtte TYPO3 6.2 og bruge overskydende midler til yderligere TYPO3 CMS-udvikling

1.3 Sikkerhedsopdateringer

Sikkerhedsproblemer, der er rapporteret eller løst i TYPO3 CMS-versionerne (7.6 og 8), der for øjeblikket holdes tilbage, vil blive tilbageført til TYPO3 CMS 6.2 og stilles til rådighed i det private repository.
Se notifikation for ydeligere information.

Denne service er inkluderet i aftalen.

1.4 Browser kompatibilitet

Hver større udgave af de følgende browsere vil blive testet mod den nyeste TYPO3 version ved hjælp af en blanding af automatiserede og manuelle tests:

 • Microsoft Internet Explorer 9+
 • Mozilla Firefox 34+
 • Google Chrome 41+ inkl. Google for virksomheder
 • Apple Safari 5+ (kun Mac)
 • Opera 11+

teamet sikrer, at disse browsere understøttes af Backend på TYPO3 CMS 6.2.

Denne service er inkluderet i aftalen.

1.5 Supplerende tredjeparts support

Prioriteret support til tredjepartskode kan anmodes af en kunde, og arbejdets omfang estimeres af teamet.

Alle tilmeldte abonnenter på aftalen bliver informeret om den forventede arbejdsbyrde og problemer med udvidelsen af ​​trejdepart-udvidelse. På denne måde kan investeringen opdeles mellem kunder, der er interesserede i at løse problemet i fællesskab.

Alle kunder, der sponsorerer løsningen, får adgang til et særskilt privat repository, der er host for den respektive tredjeparts-udvidelse.

En liste over alle godtagne tredjepartsudvidelser vil være tilgængelig for alle kunder. Hvis en kunde anmoder om adgang til et repository, og har han/hun ikke haft adgang til tidligere, vil omkostningerne blive opdelt og refunderet til de øvrige kunder i overensstemmelse hermed.

Denne refusion kan erhverves på en af ​​følgende måder:

 • Tilbagebetaling til bankkonto ved aftalens afslutning (henholdsvis 31. marts 2018 eller 31. marts 2019).
 • Refusion kan bruges, hvis der anmodes om en anden sponsor. Samme regler som ovenfor gælder.
 • Refundering kan bruges til at sponsorere udviklingen af ​​TYPO3 CMS 8+

Denne service er ikke inkluderet i supportplanen.

2 Notifikationer

Alle kunder og/eller deres respektive TYPO3-bureauer vil blive underrettet ved følgende lejligheder:

 • En sikkerhedshændelse er blevet rapporteret eller fundet.
 • Denne rapport kan indeholde en tidsramme til løsning af problemet.
 • En sikkerhedshændelse er blevet rettet, og en ny version er tilgængelig til lancering.
 • Browser inkompatibiliteter er blevet rettet, og en ny version er tilgængelig til lancering.
 • Teamet har modtaget en sponsoranmodning fra trejdepart og oplyser alle kunder om en sponsorering.
 • Teamet har ændret dele af sin infrastruktur, og kunderne skal informeres.
 • Aftales tidsramme er udløbet eller løber snart ud (henholdsvis 31. marts 2018 eller 31. marts 2019).

3 Vedligeholdelses scripts

Under visse forhold er det nødvendigt at anvende ændringer i indstillinger inden for TYPO3 CMS for at løse et sikkerhedsproblem.

Teamet vil levere automatiske opdaterings- og migrations-scripts, hvor det er muligt eller meningsfuldt sammen med faste instruktioner for, hvad der skal ændres og hvorfor.

1.1 Customer Commitment

 • The customer gains read-access to a private repository that can be accessed either via a web interface using user name  and password or via command line by providing a public SSH key.

 • The customer commits to using the provided source code only within the limits of the package subscribed to.

 • The customer commits to not disclosing and/or exploiting issues known by having access to the private repository.

Violating these rules will end the agreement.

1.2 Support Team Commitment

 • The team commits to supplying fixes as outlined below a.s.a.p.

 • The team commits to informing all subscribers a.s.a.p. via email to allow proper planning of rollouts

 • The team commits to using the generated funds for supporting TYPO3 6.2 and TYPO3 7.6 and excess funds for further TYPO3 CMS development

1.3 Security Patches

Security issues that have been reported or fixed in the currently maintained TYPO3 CMS versions (9 and 10) will be backported to TYPO3 CMS 6.2, TYPO3 CMS 7.6 and TYPO3 CMS 8.7, and made available in the private repository. See Notification down below for more details.

This service is included in the agreement

1.4 Browser Compatibility

Each major release of the following browsers will be tested against the latest TYPO3 version using a combination of automated and manual tests for ELTS 6.2, ELTS 7.6, and ELTS 8.7:

 • Google Chrome (latest) incl. Google for Businesses (latest)

 • Apple Safari (latest) (Mac only)

 • Opera (latest)

 • Microsoft Edge (latest)

 • Microsoft Internet Explorer (latest)

 • Mozilla Firefox (latest)

The team ensures the backend of TYPO3 CMS 6.2, TYPO3 CMS 7.6, and TYPO3 CMS 8.7 supports these browsers. This service is included in the agreement.

1.5 Duration

The ELTS plans provided by the TYPO3 GmbH each have a total runtime of three years.

This total runtime is split into three fixed terms that are available for subscription separately and combined:

 • ELTS 6.2: 1st year - April 1, 2017 to March 31, 2018

 • ELTS 6.2: 2nd year - April 1, 2018 to March 31, 2019

 • ELTS 6.2: 3rd year - April 1, 2019 to March 31, 2020

 • ELTS 6.2: 4th year - April 1, 2020 to March 31, 2021 (one time eELTS extension)

 • ELTS 7.6: 1st year - December 1, 2018 to November 30, 2019

 • ELTS 7.6: 2nd year - December 1, 2019 to November 30, 2020

 • ELTS 7.6: 3rd year - December 1, 2020 to November 30, 2021

 • ELTS 8.7: 1st year - April 1, 2020 to March 31, 2021

 • ELTS 8.7: 2nd year - April 1, 2021 to March 31, 2022

 • ELTS 8.7: 3rd year - April 1, 2022 to March 31, 2023

1.6 3rd Party Extension Support

Priority support for 3rd party code can be requested by a customer and the workload will be estimated by the team.
All subscribers to the agreement will be informed about the expected workload and the problem with the 3rd party extension. This way the investment can be split up for customers interested in fixing the issue.
All customers sponsoring the fix will get access to a separate private repository hosting the respective 3rd party extension.
A list of all adopted 3rd party extensions will be available to all customers. If a customer requests access to a repository they did not have access to earlier, the cost will be split up and refunded to the other customers accordingly.
This refund can be acquired in one of the following ways:

 • Refund to bank account by end of the agreement of the respective versions for ELTS 6.2, ELTS 7.6, or ELTS 8.7.

 • Refund can be used in case another sponsoring is requested. Same rules as above apply.

 • Refund can be used to sponsor the development of TYPO3 CMS 10+

This service is not included in the support plan.

2 Notification

All customers and/or their respective TYPO3 agencies will be notified on the following occasions:

 • A security incident has been reported or was found.

 • This report may contain a time frame for resolving the problem.

 • A security incident has been fixed and a new packaged release is available.

 • Browser incompatibilities have been fixed and a new packaged release is available.

 • The team has received a 3rd party sponsor request and informs all customers about a sponsoring opportunity.

 • The team has changed parts of its infrastructure and customers need to be informed.

 • The agreement time frame has run out / will run out soon.

3 Maintenance Scripts

Under certain conditions it is necessary to apply changes to settings within TYPO3 CMS in order to fix a security issue.
The team will provide automated updating and migration scripts where possible or meaningful, together with detailed instructions on what needs to be changed and why.